Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii "Plus" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

pl. św. Macieja 5/12
50-244 Wrocław

 

Członkowie zespołu

Zespół WPPiT "PLUS" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego tworzą psychologowie i pedagodzy. Wszyscy jesteśmy rekomendowanymi trenerami PTP. Jako zespół mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii, socjoterapii i innych działań pomocowych i profilaktycznych. W działalności szkoleniowej korzystamy głównie z własnych doświadczeń w udzielaniu pomocy psychologicznej i wiedzy zbobywanej na licznych szkoleniach.

Maria Haracz - Dąbrowska
Jestem psychologiem, trenerem II stopnia i super-wizorem Polskiego Towarzystwa Psychologiczne-go (PTP) w zakresie warsztatów i treningów psychologicznych, i socjoterapii. Przez wiele lat zajmowałam się pracą z młodzieżą, tworząc i wypracowując metodę socjoterapii. Jestem autorką i kierownikiem programu Podyplomowych Studiów Socjoterapii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Od 1997 r. prowadzę Szkołę Trenerów „SIEĆ” - Wrocław, rekomendo-waną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Szkoła Trenerów to program autorski; przygoto-wuje do prowadzenia warsztatów i treningów psychologicznych. Od kilkunastu lat specjalizuję się w terapii par i rodzin w ujęciu systemowym. Prowadzę terapię indywidualną dorosłych. Jestem certyfikowanym terapeutą metody Somatic Experiencing - praca z traumą. Prowadzę superwizję indywidualną, grupową i zespołów zajmujących się pomaganiem. Jestem dyrektorem WPPiT "PLUS".

Tel. 504 767 212


Małgorzata Jóźwiak
Jestem psychologiem, trenerem II stopnia i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam „Szkołę Trenerów” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie (1991), „Program Edukacji Psychologicznej w Zakresie Terapii Gestalt” w Ośrodku Terapii Gestalt PTPP w Krakowie (1992) oraz wiele innych szkoleń.
Dbam o własny rozwój zawodowy przez systematyczny udział w superwizji indywi-dualnej i grupowej.
Mam 20 lat stażu pracy w zawodzie; w tym 16 lat prowadziłam terapię indywidualną i grupy socjoterapeutyczne dla młodzieży. Jestem współtwórcą i realizatorem wielu programów psychoedukacyjnych i profilaktycznych, prowadzę treningi i warsztaty edukacyjne i rozwojowe. Od 10 lat specjalizuję się w terapii indywidualnej osób dorosłych. Prowadzę superwizję indywidualną i grupową osób zajmujących się pomaganiem.

Tel. 502 337 770


Mirka Januszkiewicz

Skończyłam psychologię, od 1996 r. jestem trenerem II stopnia PTP. Mam doświadczenie w pracy klinicznej z dorosłymi w poradni, szpitalu psychiatrycznym oraz z młodzieżą w  Ośrodku Socjoterapii, gdzie przez ponad 15 lat prowadziłam terapię  grupową, indywidualną oraz rodzinną . Uczestniczę w wielu szkoleniach pogłębiających moją wiedzę i umiejętności praktyczne, w tym w terapii systemowej rodzin i par, ustawieniach systemowych. Od początku swojej pracy biorę udział w  superwizjach pomagających mi efektywniej pracować. Od 1992 r. również sama prowadzę treningi, warsztaty, wykłady. Specjalizuję się w terapii indywidualnej dla dorosłych i młodzieży, w pomocy osobom po przeżyciach traumatycznych oraz w terapii grupowej. Pracuję jako psycholog od ponad 20 lat.

Tel. 501 747 485


Jerzy Wójtowicz
Jestem trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego od 1994 roku. Mam 20 lat stażu pracy w zawodzie, w tym przez 16 lat prowadziłem terapię indywidualną, terapię rodzin i grupy socjoterapeutyczne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu. Systematycznie uczestniczę w szkoleniach zwiększających umiejętności zawodowe oraz korzystam z superwizji indywidualnej i grupowej. Jestem edukatorem profilaktyki systemowej. Współtworzyłem i realizowałem wiele programów psycho-edukacyjnych i profilaktycznych. Prowadzę treningi i warsztaty edukacyjne i rozwojowe, w tym zajęcia z zakresu profilaktyki wypalenia zawodowego i psychicznego. W pracy terapeutycznej specjalizuję się głównie w terapii rodzin i par w ujęciu systemowym. Prowadzę też superwizję indywidualną i grupową dla osób zajmujących się pomaganiem.

Tel. 692 463 134

 ......................................................................................................................

Współpracują z nami: 

Marta Kochan-Wójcik                            

Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pracuję na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie kieruję również Pracownią Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego. Jestem kierownikiem Studiów Podyplomowych w zakresie diagnozy, poradnictwa i systemowej pracy z rodziną w IPs UWr. Współpracuję z wrocławskimi uczelniami wyższymi, opracowując programy i prowadząc zajęcia z zakresu psychologii rodziny, psychoterapii i psychologii rozwoju człowieka, a także z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie, prowadząc terapię rodzin i par. Pełnię funkcję członka zarządu wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i pracy z rodziną, obecnie kształcę się w zakresie pracy z traumą. Pracuję terapeutycznie w nurcie systemowym z parami i rodzinami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Tel. 601 751 191                                                                                                                           

 

Ewa Walasek                                                 

Jestem pedagogiem z 22-letnim stażem pracy w zawodzie, trenerem II stopnia PTP, certyfikowanym socjoterapeutą. Pracuję w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej we Wrocławiu, gdzie prowadzę różne formy pomocy psychologicznej dla młodzieży, rodziców i nauczycieli. Specjalizuję się w socjoterapii młodzieży oraz psychoedukacji i wsparciu rodziców dzieci, które sprawiają kłopoty wychowawcze, prowadząc dla nich zajęcia grupowe. Prowadzę również terapię indywidualną i rodzinną. Uczę metody socjoterapii na Podyplomowych Studiach Socjoterapii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej  we Wrocławiu. Współtworzyłam i realizowałam wiele programów psychoeduka-cyjnych i profilaktycznych dla młodzieży i dorosłych. Prowadzę treningi oraz warsztaty edukacyjne i rozwojowe, w tym zajęcia z zakresu radzenia sobie z agresją. Ukończyłam różne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej. Obecnie uczę się systemowej pracy z rodziną. Stale korzystam z superwizji.

Tel. 500 114 368

 

 
Pracownia   |   Strona główna   |   Zespół   |   Galeria   |   Rekomendacje   |   Opinie   |   Kontakt