Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii "Plus" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

pl. św. Macieja 5/12
50-244 Wrocław

 

Pracownia

Pracownia realizuje następujące cele:

 

 • pomoc psychologiczna,
 • propagowanie nowych metod pracy psychologicznej
  i pedagogicznej,
 • propagowanie, wspieranie i realizacja działań służących ochronie zdrowia psychicznego osób, rodzin, społeczności,
 • kształcenie profesjonalistów: psychologów, pedagogów, wychowawców, pracowników służb społecznych itp. w zakresie udzielania pomocy psychologicznej,
 • kształcenie specjalistów w zakresie profilaktyki zachowań problemowych;
 • rozwijanie umiejętności psychospołecznych różnych grup zawodowych.
 • Pracownia prowadzi Ośrodek Szkoleń - niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli zarejestrowaną w 2001 r. w Dolnośląskim Kuratorium Oświaty, obecnie wpisaną do ewidencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


DOROBEK

Studium Socjoterapii, Profilaktyki i Promocji Zdrowia.
Kurs doskonalący w wymiarze 333 godz. dydaktycznych 1-2
grupy rocznie realizowany również we współpracy z różnymi instytucjami          np. DODN Wrocław, DODN Legnica, DODN Wałbrzych, Fundacja „Maraton”, Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu - od 1989 r.
(łącznie ok. 50 edycji).

Podyplomowe Studia Socjoterapii w wymiarze 370 godz. realizowane
we współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą Edukacji T.W.P. 1-2 grupy rocznie, od 1999 r.

Program szkoleniowy dla pracowników świetlic środowiskowych, profilaktyczno - wychowawczych, socjoterapeutycznych i innych
z Dolnego Śląska realizowany na zlecenie Wydziału Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego od 1999 r.

Kursy w wymiarze 125 godzin - 1 - 2 grupy rocznie kurs podstawowy,
1 grupa rocznie - kurs doskonalący.

Superwizja grupowa dla pracowników świetlic środowiskowych
w wymiarze 36 godz. - 2 grupy rocznie.

"Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole" - trzy roczne edycje kompleksowego programu przeprowadzone w 5 gimnazjach na zlecenie Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego we Wrocławiu; zajęcia
z młodzieżą, nauczycielami, rodzicami.

"Przeciw przemocy w szkole" - cykl szkoleniowy dla nauczycieli
w zakresie profilaktyki przemocy w ramach Grantów Kuratora Oświaty.

Program ”Praca z młodzieżą zagrożoną patologiami”
dla Dolnośląskiej Komendy OHP w latach 2005-2006.

Kursy dla wychowawców pracujących z trudną młodzieżą w wymiarze      125 godz. dla 2 grup; element  projektu „Dostosowanie kwalifikacji kadry Dolnośląskiej Komendy OHP do standardów Unii Europejskiej”, współfinansowany ze środków EFS.

Programy szkoleniowe dla pracowników pomocy społecznej:
- "Długofalowe szkolenie przyszłych specjalistów pracy zespołowej"
  "Długofalowe szkolenie przyszłych specjalistów pracy zespołowej"
  dla MOPS we Wrocławiu,
- roczne Studium Umiejętności Społecznych dla pracowników służb
  społecznych finansowane przez Fundację im. S. Batorego.

Programy szkoleniowe dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w latach 2005 - 2007:

Cykle warsztatów:
„Praca z trudnym klientem”,
„Prowadzenie grup wsparcia dla bezrobotnych”,
„Praca z rodziną”,
„Studium Socjoterapii, Profilaktyki i Promocji Zdrowia”,
„Superwizja zewnętrzna” - grupowa, indywidualna.

Projekt „Wspólna sprawa” finansowany przez Fundację „Przyjaciółka” - część programu „Przywrócić dzieciństwo” w latach 2004 - 2005.
część I: „Dorośli Dzieciom - Jak  pomóc w radzeniu sobie z agresją”
- szkolenie dla wychowawców placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  szczególnie Domów Dziecka
część II: „Wspólna sprawa - Potrafisz inaczej.”
- bezpośrednia pracanz dziećmi z placówek,z których rekrutowali się
  wychowawcy biorący udział w projekcie.

Systemowe ustawienia rodzin według metody Berta Hellingera:
- Cykl szkoleniowy w wymiarze 270 godz. - doskonalenie zawodowe dla 
  specjalistów (terapeutów, psychologów, pedagogów) w zakresie pracy
  z rodziną, 2 grupy.
- 7 dwudniowych seminariów dla specjalistów oraz klientów. Zajęcia
  prowadzili terapeuci z Niemiec: Maria Senftleben-Gudrich, Hedy
  Leitner-Diehl i Wilfried De Philipp.

Szkoła Pomagania Rodzinie -  kurs 150-godzinny, 2 grupy.
Program dla psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych
i kuratorów sądowych, zainteresowanych rozwojem umiejętności psychologicznego wspierania rodziny.

Opracowanie „Projektu prawnych i merytorycznych zasad funkcjonowania świetlic środowiskowych” na terenie Wrocławia
na zlecenie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta.

Różne warsztaty tematyczne i wykłady dla nauczycieli, na przykład:

 • „Trudne sytuacje wychowawcze jako okazje do uczenia się”,
 • „Umiejętności radzenia sobie z nadmiernym stresem”, 
 • „Praca z dzieckiem”.

Choreoterapia - warsztaty tańca dla pedagogów, psychologów
i nauczycieli. Celem zajęć jest wzrost umiejętności pracy z ciałem, poznanie technik antystresowych; przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

„Muminki - droga ku dojrzałości”
- kurs doskonalący dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.

Program „Grupowa pomoc psychologiczna dla studentów” dotowany przez Departament Polityki Socjalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Celem programu było przeciwdziałanie uzależnieniom oraz pomoc
w starcie w dorosłe życie poprzez zwiększenie umiejętności interpersonalnych oraz rozwiązywanie trudności emocjonalnych.

Grupy spotkaniowe dla kobiet „Sięgam, po co chcę” dla osób potrzebujących pomocy.

Treningi asertywności dla osób zainteresowanych rozwojem w tym zakresie.

Warsztaty i wykłady tematyczne na zamówienie rad pedagogicznych, domów dziecka.

„Wspólna Sprawa” – program aktywizacji środowiska lokalnego na rzecz młodzieży w gminie Jordanów Śląski.

 
Pracownia   |   Strona główna   |   Zespół   |   Galeria   |   Rekomendacje   |   Opinie   |   Kontakt