Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii "Plus" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

pl. św. Macieja 5/12
50-244 Wrocław

 

 

"KARnet 15+ – model współpracy trójsektorowej" www.karnet15plus.pl

 

 

 .................................................................................................................

TYTUŁ PROJEKTU: "KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej"

OKRES REALIZACJI: 02.07.2012 – 30.06.2015 r.

BIURO PROJEKTU:

ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław 
tel. 71/ 342 20 62 
czynne pon.-pt.: 09.00-17.00
http://www.w-r.com.pl/

 

OPIS PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do VI 2015 r. na terenie Polski nowego modelu współpracy trójsektorowej między podmiotami pomocy i integracji społecznej a przedsiębiorcami, służącego ułatwianiu wchodzenia na rynek pracy młodzieży w wieku 15-25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Grupę docelową projektu stanowi młodzież w wieku 15-25 lat, zagrożona wykluczeniem społecznym, w tym osoby z przerwanymi więzami rodzinnymi, objęte opieką zastępczą (m. in. z Rodzinnych Domów Dziecka, placówek opiekuńczo - wychowawczych, rodzin zastępczych).


Opracowanie oraz testowanie modelu współpracy trójsektorowej zakłada aktywne partnerstwo biznesu z publicznymi i niepublicznymi instytucjami pomocy społecznej. Wypracowanie i utrzymanie w systematycznym procesie pozytywnej, kompleksowej zmiany postaw społeczno–zawodowych osób 15+ zagrożonych wykluczeniem społecznym pozwoli skuteczniej niż obecnie wdrażać i utrzymywać młodych ludzi na rynku pracy. Model KARnet - sieć Klubów Aktywności Rozmaitych - wykorzystuje metodę peer learningu (wzajemnego uczenia się), zakłada innowacyjne podejście do rozwiązania problemu poprzez współdziałanie w trzech przenikających się obszarach:

1.      rozwoju zainteresowań,

2.      nadrabianiu zaległości społecznych,

3.      edukacji do pracy.


Projekt zakłada wyposażanie młodzieży w kompetencje społeczno–zawodowe, które ułatwią wykorzystywanie własnych pasji w procesie świadomego wyboru ścieżki edukacji zawodowej. Przyczyni się to do ograniczenia wypadania młodzieży z systemu edukacji.


Ważnym elementem projektu jest wyposażenie osób, które sprawują nad młodzieżą bezpośrednią opiekę, w nowe metody pracy i myślenia o problemach młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Jedno-cześnie w pracy z młodymi ludźmi wypracowane zostaną pozytywne wzorce osób o zdrowych podstawach społecznych, a następnie wzorce te wdrażane będą do środowiska zagrożonego wykluczeniem. Nowy model ukierun-kowany będzie na wczesne obejmowanie wsparciem młodzieży: niwelowanie deficytów poprzez podkreślenie zasobów, talentów i pasji młodych ludzi w procesie wyboru ścieżki kariery.


Aspektem, który istotnie odróżnia nowy model współpracy trójsektorowej od obecnie stosowanych metod, jest praca systemowa, wzmacnianie i wykorzystanie kompetencji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz zasobów instytucji pomocy społecznej. Wdrażanie modelu w partnerstwie trójsektorowym umożliwi przełamanie bariery negatywnego instytucjonalnego wizerunku Ośrodków Pomocy Społecznej, usprawni wzajemną wymianę wiedzy o potrzebach, deficytach i metodach pracy z tą grupą odbiorców, to zaś zwiększy skuteczność działań przy wykorzystaniu istniejących zasobów. U młodzieży nastąpi trwalsza zmiana postawy: z roszczeniowej na czynny rozwój i poczucie wpływu na własne życie. W celu umacniania pozytywnych postaw w realizację projektu włączona zostanie także młodzież niezagrożona wykluczeniem.

LIDER:

Wrocławska Rewitalizacja sp. z o. o.
ul. Kuźnicza 56, 50 – 138 Wrocław 

http://www.w-r.com.pl/

 

PARTNERZY:

 

WROCŁAW:

ATTESTOR s.c. Ewa Kuzilek-Sekścińska, Ewa Suchożebrska
ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław
http://www.attestor.pl/
Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii "PLUS"

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
pl. św. Macieja 5/12, 50-244 Wrocław
http://www.plus.wroc.pl/
Gmina Wrocław / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
http://www.mops.wroclaw.pl/

 

POZNAŃ:

PL Architekci
ul. Kościelna 33 A/261, 60-537 Poznań
http://www.plarchitekci.pl/

Fundacja Aktywności Lokalnej

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398, 61-441 Poznań

http://www.fal.org.pl/

Gmina Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań

http://www.mopr.poznan.pl/

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”.

 

 
Pracownia   |   Strona główna   |   Zespół   |   Galeria   |   Rekomendacje   |   Opinie   |   Kontakt