Opracowanie standardów merytorycznych prowadzenia świetlic

Oferujemy opracowanie standardów merytorycznych organizowania
i prowadzenia placówek wsparcia dziennego (świetlic, środowiskowych, profilaktyczno-wychowawczych,socjoterapeutycznych,klubów młodzieżowych itp.).

W trakcie szkoleń i superwizji prowadzonych przez naszą Pracownię mamy kontakt z osobami pracującymi w świetlicach i wiemy, że brak standardów i konkretnych wytycznych znacznie utrudnia im skuteczne i efektywne realizowanie działań profilaktycznych.
Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. jest
zadaniem własnym gminy i powiatu i obejmuje prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego (świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych itp.), działających w najbliższym środowisku lokalnym dziecka.
Jednocześnie gminy nie mają narzędzia do sprawdzania efektów działań profilaktycznych prowadzonych w poszczególnych placówkach, a w przypadku zlecania tego zadania podmiotom zewnętrznym np. organizacjom pozarządowym, oferty są często weryfikowane tylko pod względem formalnym i finansowym.

 
Celem wprowadzenia standardów jest:
• podniesienie skuteczności i jakości ofert,
• zwiększenie efektywności wydatkowania środków budżetowych poprzez
   określenie priorytetów jakościowych i ilościowych,
• możliwość weryfikacji ofert i sposobu ich realizacji,
• zwiększenie efektywności działań w zakresie profilaktyki na poziomie
   powiatu i gminy oraz w środowiskach lokalnych,
• ograniczenie rozmiaru problemowych zachowań dzieci i młodzieży, poprzez
   zapewnienie dzieciom i młodzieży w szczególności sprawiającym problemy
   wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub
   uzależnieniem i ich rodzinom dostępu do form pomocy adekwatnych
   do potrzeb i problemów odbiorców.

Zespół WPPiT PLUS PTP pracuje od 1989 roku. W latach 80 tworzyliśmy
we Wrocławiu jedne z pierwszych na Dolnym Śląsku świetlice środowiskową i socjoterapeutyczną, a następnie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii; wypracowując ramy organizacyjne i merytoryczne tych placówek.

Od 1999 roku współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w zakresie szkolenia kadr placówek wsparcia dziennego: świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, profilaktyczno–wychowawczych i innych. Na zlecenie Urzędu Miejskiego opracowaliśmy zasady funkcjonowania świetlic środowiskowych dla całej gminy Wrocław.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
 Mirosława Januszkiewicz: 0501 74 74 85,
 Małgorzata Jóźwiak: 0502 33 77 70,
 lub e-mail: pracownia@plus.wroc.pl

 
Pracownia   |   Strona główna   |   Zespół   |   Galeria   |   Rekomendacje   |   Opinie   |   Kontakt