Program kursu i certyfikacja

Metoda Somatic Experiencing® (SE®) nie jest procedurą psychoterapii ani terapii ciała, ale podstawową koncepcją służącą zrozumieniu i usuwaniu następstw szoku i traumy oraz zapobiegania im.

Treningi SE są kursami dla osób pracujących z klientami po doświadczeniu traumy. Nie są terapią ani nie służą doświadczaniu samego siebie.

Do uczestnictwa w kursie nie kwalifikują się osoby, które niedawno przeżyły doświadczenie traumatyczne.

Metoda Somatic Experiencing jest chroniona prawem. W Polsce może być stosowana pod tą nazwą tylko pod warunkiem ukończenia kursu i uzyskania certyfikatu. Uczestnicy, którzy nie wypełnią podanych niżej warunków, mają status osób będących w trakcie szkolenia. Należy powiadomić o tym klienta przed rozpoczęciem pracy.

Organizacja

Warunkiem przyjęcia na kurs jest odbycie 2-dniowych warsztatów wprowadzających (INTRO).

Trener prowadzący INTRO zastrzega sobie prawo do wydania negatywnej rekomendacji uczestnikowi, który z ważnych powodów nie kwalifikuje się do udziału w 3-letnim kursie certyfikacyjnym.

Kurs trwa 3 lata i składa się z trzech stopni. Każdy stopień składa się z dwu modułów sześciodniowych. Zajęcia (treningi) odbywają się co mniej więcej pół roku.
W pierwszym roku (stopień podstawowy, Beginner) uczestnicy uczą się rozpoznawać symptomy traumy w ciele pacjenta, oceniać je jako naturalne fenomeny biologiczne i pomagać klientom prostymi technikami w wykorzystaniu sił związanych w tych symptomach dla ułatwienia procesu terapeutycznego.
W drugim roku (stopień średni, Intermediate) uczestnicy poznają rozmaite typy/kategorie traumy; uczą się identyfikować je, rozwiązywać dzięki interwencjom specyficznym i pracować z traumatyzacją mnogą.
W trzecim roku (stopień zaawansowany, Advanced) uczestnicy uczą się pracować z objawami wtórnymi, np. migreną, wrzodami na żołądku, spastycznym jelitem grubym lub astmą, przechodząc przez chorobę, objawy i odczucia cielesne do sytuacji traumatycznej. Ponadto uczą się pracować w bezpośrednim kontakcie z dotknięciem wspomagającym, a także włączać inne zasoby, jak np. współpracę ze specjalistami (psychiatrą, internistą, instytucjami socjalnymi itd.) w duchu zarządzania przypadkiem (case-management).

Zawartość merytoryczna / Program szkolenia

Tematy pierwszego roku (stopień podstawowy, Beginner):

* podstawopwe pojęcia SE* funkcje systemu nerwowego

* neurofizjologia reakcji przeżycia/przetrwania

* rozpoznawanie sygnałów i oznak traumy w ciele i systemie nerwowym

* przekazanie podstawowych technik SE®:
    - zastosowanie języka bliskiego wrażeniom
    - użycie zasobów i stabilizacja zawirowania (zamętu) wewnętrznego
    - „uziemienie”, powstrzymanie i stabilizacja granic
    - uzupełnienie reakcji orientacyjnych i obronnych (walka, ucieczka, bezruch)
    - oscylacja, nasycanie, rozładowanie (stopniowe i ostrożne rozładowanie związanej energii) 
    - praca z całościowym odczuwaniem wewnętrznym, model SIBAM: Sensation (odczucie), Impression (wrażenie), Behavior (zachowanie), Affect (uczucie), Meaning (znaczenie)
    - dynamiki sprzężenia w traumie (podsprzężenie, nadsprzężenie)

* praca z objawami

* specyficzna pierwsza pomoc SE i zapobieganie retraumatyzacji

* rezonans i przeniesienie

* samoregulacja

Tematy drugiego roku (stopień średni, Intermediate):

Prezentacja różnych kategorii traumy i interwencje specyficzne:
•    całościowa wysoka aktywacja (wczesne traumy, gorączka, tonięcie)
•    akt agresji nie do uniknięcia (ogólnie, gwałt, przemoc, napaść)
•    obrażenia i okaleczenia cielesne (również: operacje, anestezja, oparzenia, zatrucie)
•    mocne uderzenie (wypadek, upadek, urazy głowy)
•    trauma emocjonalna (ogólnie, strata, zaniedbanie, porzucenie)
•    katastrofy naturalne (trzęsienie ziemi, powódź, pożar, także przemiany społeczne)
•    horror (tortury, przemoc rytualna, obóz koncentracyjny, wojna)
•    trauma transgeneracyjna i wina ocalonych

Praca ze złożonymi wirami traumy.

Tematy trzeciego roku (stopień zaawansowany, Advanced):
•    neurofizjologia
•    praca z syndromem (np. chroniczne zmęczenie, fibromialgia, astma, migrena)
•    pogłębienie zdolności i umiejętności praktycznych
•    praca z ciałem według SE: teoria i zastosowanie w praktyce; praca z oczami, z dotknięciem, ze stawami, przeponą, trzewiami
•    praca ze spójnością

Adresaci

Kurs SE jest adresowany do lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, fizjoterapeutów, osób leczących metodami niekonwencjonalnymi, pedagogów społecznych i terapeutów pedagogicznych, logopedów, wychowawców, duszpasterzy, pracowników doradztwa, ratownictwa, pielęgniarstwa z wykształceniem wyższym i praktyką zawodową.

Kurs nie jest formą terapii własnej.

Zakres czasowy kursu

Kurs obejmuje w sumie 36 dni (6 x 6 dni -  216 godzin zegarowych) w ciągu 3 lat w odstępach mniej więcej półrocznych. Warunkiem przyjęcia na kurs jest uczestnictwo w 2-dniowej sesji wprowadzacjącej (Introduction, INTRO).

Sesje indywidualne i superwizje

Sesje indywidualne i superwizje są integralnymi składnikami kursu. Każdy uczestnik kursu musi odbyć 15 indywidualnych sesji doświadczenia własnego SE i 18 godzin superwizji. Sesje indywidualne i superwizje są dodatkowo płatne i należy rozłożyć je równomiernie na cały kurs. W trakcie kursu są warunkiem przechodzenia na kolejny poziom. Celem sesji indywidualnych jest uczenie się przez doświadczenie, natomiast podczas superwizji szczegółowo i na konkretnym przykładzie analizuje się zastosowanie narzędzi SE: superwizja służy przede wszystkim analizie przypadku. Z tego powodu z 18 godzin superwizji tylko 4 godziny zostaną zaliczone w grupach liczących ponad 12 osób.

Sesje indywidualne (wymagania minimalne):

1. rok:  5 godzin

2. rok:  5 godzin

3. rok:  5 godzin

Superwizje (wymagania minimalne):

1 rok:  4 godziny

2. rok:  6 godzin

3. rok:  8 godzin

Tryb przeliczania i zaliczania godzin superwizji nieindywidualnej:

1 godzina z 2-3 osobami  =  3/4 godziny superwizji (= 45 min.)

1 godzina z 4-7 osobami  =  1/2 godziny superwizji (= 30 min.)

1 godzina z 8 lub więcej osobami  =  1/3 godziny superwizji (= 20 min.)

Certyfikacja

Certyfikat „SE-Practitioner“ wystawia Somatic Experiencing Trauma Institute (SETI), USA, lub European Association of Somatic Experiencing (EASE), Europa. Na podstawie certyfikatu wolno wykorzystywać metodę SE w pracy zawodowej w zgodzie z obowiązującymi przepisami państwowymi.

Do uzyskania certyfikatu konieczne jest uczestnictwo w całym kursie (36 dni + INTRO) i odbycie wymaganych programem sesji indywidualnych i superwizji. W przypadku nieobecności z ważnych przyczyn losowych podczas nie więcej niż 2-3 dni kursu (spośród 36) możliwe będzie odrobienie opuszczonych partii materiału poprzez zapoznanie się z ich zapisem wideo i dodatkową godzinę superwizji za każdy dzień. Jeśli nieobecność będzie dłuższa, należy odrobić z inną grupą cały moduł.