RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanego dalej RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1, informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane będą Państwa dane osobowe, jest Wrocławska Pracownia Psychoedukacji
  i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z siedzibą we Wrocławiu, plac św. Macieja 5/12.
 2. Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować za pomocą operatora pocztowego pod adresem: 50-244 Wrocław, plac św. Macieja 5/12, lub za pomocą adresu poczty elektronicznej: pracownia@plus.wroc.pl
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu naboru i udziału
  w szkoleniu/superwizji/warsztatach/kursie/treningu realizowanych zgodnie ze statutem W.P.P.iT. „PLUS” na podstawie art. 6 lit. a, b i c RODO.
 4. Państwa dane osobowe będą przekazywane osobom upoważnionym przez Administratora. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 1. podmioty, którym przekazanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie Państwa wniosku lub zgody,
 2. podmioty upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3 lub na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.
 3. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 4. Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują odpowiednie prawa, wynikające z RODO. Przysługuje więc Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia oraz inne uprawnienia w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem zgodnie z obowiązującym prawem.
 6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej
  i elektronicznej (systemy informatyczne Administratora).
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem – zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.